Myśl Pytaniami w życiu i w sprzedaży

Cel usługi szkoleniowej

Celem warsztatów jest ‘zmiana optyki’ Uczestników w postrzeganiu procesu skutecznej komunikacji pomiędzy ludźmi. Zmiana, dzięki której handlowcy, sprzedawcy i pracownicy działów obsługi Klienta będą umieli naprawdę uważnie słuchać rozmówców. Jednocześnie będą rozumieli wartoś prowadzenia rozmów za pomocą świadomie zadanych pytań. Warsztaty „Myśl Pytaniami w życiu i w sprzedaży”: – pomogą Uczestnikom zamienić obecne przyzwyczajenia i naleciałości na użyteczne metody prowadzenia rozmów sprzedażowych, – pozwolą zmienić sposób myślenia Uczestników o procesie komunikacji, aby chcieli i umieli całą swoją uważność nakierować na Klienta, – pomogą Uczestnikom wyeliminować błędy w procesie komunikacji, aby świadomie dobierali słowa i narzędzia w rozmowie, – pokażą Uczestnikom ścieżkę, jak przejść z poziomu świadomej kontroli do nowych nawyków, a wtedy aktywne słuchanie stanie się ich nieświadomą kompetencją.

Dla kogo jest szkolenie?

 • Warsztaty są przeznaczone dla:
  właścicieli firm – niezależnie od wielkości,
 • kadry zarządzającej – w firmach od 10 do 250 osób
 • pracowników: sprzedawców, handlowców oraz osób z działów obsługi Klienta z dowolnym stażem.

Korzyści dla uczestnika

 • Poszerzenie wiedzy z zakresu:
  – wartości wiedzy o Kliencie (rozmówcy) pozyskanej za pomocą właściwych pytań,
  – sposobu operowania pytaniami otwartymi w perspektywie od ogółu do szczegółu,
  – zasad aktywnego słuchania.
 • Zdobycie i doskonalenie umiejętności z zakresu:
  – prowadzenia rozmów i dialogów z wykorzystaniem technik aktywnego słuchania,
  – docierania do istotnych potrzeb Klienta i do jego motywacji,
  – płynnego zadawania Klientom (rozmówcom) najlepszych dostępnych pytań otwartych.
 • Wykształcenie i utrwalenie kompetencji w zakresie:
  – prowadzenia kontekstowo wielowątkowych rozmów,
  – wywierania skutecznego wpływ na Klientów (rozmówców) poprzez zadawanie angażujących pytań.
  W efekcie końcowym Uczestnicy będą więcej sprzedawać i lepiej budować trwałe relacje z Klientami!

Program

MODUŁ IAKTYWNE SŁUCHANIE – ZACZNIJ OD SWOJEJ POSTAWY

W jaki sposób pełna koncentracja na rozmówcy może przełożyć się na efekt końcowy pracy z Klientem?

MODUŁ IIWARTOŚĆ PŁYNĄCA Z JAKOŚCI TWOICH PYTAŃ

Co można osiągnąć poprzez zadawanie wartościowych pytań zgodnie z kontekstem rozmowy?

MODUŁ IIIPYTANIA KORZYSTNE DLA PROCESU ROZMOWY

W jaki sposób zadawać pytania, aby mniej mówić i więcej słuchać?

MODUŁ IVPROWADZENIE ROZMOWY KONTEKSTOWEJ I SŁUCHANIE KONTEKSTOWE

W jaki sposób rozmawiać na wiele wątków, ‘łapać’ je wszystkie i zarządzać płynnie całą rozmową?

MODUŁ VKOMUNIKACJA WERBALNA I NIEWERBALNA – ZNACZENIE DLA EFEKTÓW ROZMOWY

Co jest ważne oprócz słów i w jaki sposób budować spójność przekazu?

MODUŁ VIBŁĘDY W KOMUNIKACJI

Czy da się i jak zmienić nasze nawyki oraz naleciałości, żeby prowadzić otwartą komunikację?

MODUŁ VIIPARAFRAZA, KLARYFIKACJA I MYŚLENIE PYTANIAMI

W jaki sposób wykorzystać zaawansowane narzędzia komunikacyjne do pracy z Klientem?

Czas trwania: 2 dni (minimum 16 godzin brutto – z przerwami). Wielkość grupy: minimum 8 –maksimum 16 osób. Forma zajęć: warsztaty stacjonarne – praca w grupach oraz indywidualna, ćwiczenia w zespołach oraz scenki sprzedażowe.